Stefan-Boltzmann Radiation Law
Radiative Flux Density of a Blackbody

Radiative flux density
F = σ T4

Stefan-Boltzmann constant
σ = 5.670400 10-8 W m-2 K-4
T = temperature
F (W/m2)
T (K)
T from K to K
Radiative flux density calulation T: K     

F: W/m2

Temperature calculation F: W/m2     

T: K

Stefan-Boltzmann Radiation Law